Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl
 HISTORIA
    « powrót
Kronika OSP Zawady (1956- 1997)
W ubiegłym roku uminęło 40 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach. Uroczystość tą obchodzimy w dniu dzisiejszym tj. 21.08. 1997r.. gdyż wiązało się to z oddaniem do użytku nowej części budynku, który z różnych względów w ubiegłym roku nie został wybudowany.
Pokrótce przedstawimy dorobek naszej OSP, który został zbudowany przy udziale druhów naszej jednostki, a przy pomocy finansowej w pierwszym okresie działalności mieszkańców wsi: Zawady, Mokre, Guzowatka, Dybów, Zwierzyniec jak i również przy pomocy dotacji państwowych, które otrzymaliśmy za pośrednictwem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Powiatowej Komendy Straży Pożarnych przy wydatnej pomocy Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Z inicjatywy miejscowych działaczy w roku 1956 zostaje zorganizowana Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach. Data powołania do życia tej tak pożytecznej dla społeczeństwa organizacji przypada na dzień 25 marca 1956 r. Założycielami tej organizacji byli Pan Władysław Augustyniak były sołtys naszej wioski i Pan Stefan Kielak. Na zebraniu w dniu 25marca 1956r. powołano Zarząd w składzie:
Prezes- Władysław Augustyniak
Komendant- Stefan Kielak
Sekretarz- Jan Górecki
Skarbnik- Stanisław Banaszek

Wszyscy ze składu pierwszego zarządu już aktualnie nie żyją. Praca powołanego do życia zarządu nie była łatwa, gdyż nie otrzymaliśmy żadnych dotacji na budowę strażnicy. Postanowiono działać mając do dyspozycji własny budżet, który został nagromadzony z organizacji zabaw tanecznych organizowanych w specyficznych warunkach, gdyż odbywały się w stodołach miejscowych rolników. Z pomocą wówczas pospieszyli mieszkańcy sąsiednich wiosek: Dybów, Guzowatka, Mokre, Zwierzyniec udzielając nam pomocy finansowej w postaci dobrowolnych składek pieniężnych. W dniu 8 sierpnia 1956r. został zakupiony pierwszy sprzęt przeciw pożarowy postaci sikawki ręcznej i 3 odcinków węża Cg z OSP w Roszczepie. Po wyremontowaniu sprzęt ten służył do momentu zakupu motopompy M-800 tj. do grudnia 1958r. Już w pierwszym roku działania wylano fundamenty pod budowę strażnicy, a w roku 1957 połowę tego obiektu oddano do użytku. Drugą część budynku zakończono w roku 1959.
Materiały na budowę zakupiono częściowo z dotacji Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wołominie, resztę zakupiono ze środków nagromadzonych z organizacji zabaw tanecznych. Wszystkie materiały zwiezione zostały przez członków OSP jak również członkowie OSP wykonywali wszystkie niefachowe prace. W roku 1965 ogrodzono i zadrzewiono teren OSP. Na zebraniu sprawozdawczy, w styczniu 1969r. powstała inicjatywa dalszej rozbudowy strażnicy o część operacyjną. W 1971r. zakończono budowę części operacyjnej. Druhowie ochotnicy ten etap rozbudowy zawdzięczają pułkownikowi Czesławowi Trzcińskiemu komendantowi Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Wołominie. Na uroczystości 15lecia istnienia OSP i oddana do użytku strażnicy został druhom strażakom wręczony sztandar ufundowany przez społeczeństwo okolicznych wsi. Strażacy ochotnicy poza budową strażnicy podejmują realizację wielu czynów społecznych na rzecz miejscowego środowiska między innymi budują basen p. pożarowy, drogę żwirową przez wieś o długości około 1km. W roku 1980 na Walnym zebraniu pada propozycja budowy "Domu Strażaka". Propozycja zostaje przyjęta jednogłośnie. Na przewodniczącego społecznego komitetu budowy wygrany zostaje jednogłośnie Franciszek Jankowski. Dzięki jego zaangażowaniu i pasji tworzenia strażnica OSP ciągle się rozbudowywała. Opracowana została dokumentacja techniczna członkowie tak jak gorąco poparli inicjatywę tak wzięli się do pracy. W 1981r. nawożono w czynie społecznym żwiru i piasku, jesienią tegoż roku wykonano fundamenty pod budowę nowego piętrowego obiektu. Przy bardzo wydatnej pomocy ówczesnego Naczelnika Miasta i Gminy Radzymin mgr. inż. Janusza Krajewskiego obiekt zostaje wybudowany i w roku 1983 oddany do użytku. Był to na ówczesne czasy najbardziej nowoczesny obiekt na terenie dawnego Powiatu Wołomińskiego. Znajdują w nim siedzibę Klub Rolnika, który bardzo prężnie działa i zajmuje I miejsca w województwie. Klub Rolnika zorganizowany został przy wydatnej pomocy Rady Nadzorczej i Zarządu Gminnej Spółdzielni i bardzo dobrze współpracuje Ochotniczą Strażą Pożarną. Otrzymuje również lokal Koło Gospodyń Wiejskich. W międzyczasie rozbudowują się strażnice w: Radzyminie, Załubicach Starych, Rudzie i Mokrym. Miejscowi działacze dochodzą do przekonania, że warunki panujące w OSP Zawady są niewystarczające. Na zebraniu w styczniu 1995r. pada propozycja dobudowy nowej sali tańca.zostaje opracowana dokumentacja taka jaka jest potrzebna przy budowie obiektów w czynach społecznych. Ochotnicza Straż Pożarna wystąpiła o środki finansowe do Rady Miasta w kwocie 700 000 zł. Była to suma, która w pełni gwarantowała wybudowanie obiektu według opracowanej dokumentacji. W między czasie wyszło zarządzenie o zamówieniach publicznych, które nie pozwala budować w czynach społecznych za środki budżetowe, lecz muszą być ogłaszane przetargi zgodnie z zarządzeniem o zamówieniach publicznych. Taka sytuacja spowodowała opóźnienie w budowie, opracowaniu niezbędnych dokumentacji kosztorysowych, podrożenia kosztów budowy i z tych powodów uroczystości 40 lecia odbywają się z rocznym opóźnieniem.
Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne podziękowania Radzie Miasta i Gminy, Zarządowi Miasta i Burmistrzowi Pawłowi Solisowi za to, że zechcieli poprzeć inicjatywę działaczy OSP Zawady i przemyślanymi decyzjami doprowadzili do zakończenia tej budowy.


Zarząd OSP działał w następującym składzie:

Prezes- Tadeusz Banaszek
Naczelnik- Kazimierz Wielocha
Sekretarz- Franciszek Jankowski
Skarbnik- Jadwiga Augustyniak
Gospodarz- Marian Nagraba

Obecnie jednostka posiada bardzo dobre dobre warunki lokalowe, w miarę sprawny sprzęt p. pożarowy, przeszkolonych strażaków ochotników dzięki czemu będziemy się starać właściwie chronić majątek każdego mieszkańca, przez co wzrastał będzie majątek ogólnonarodowy.

Zawady 31.08.1997
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...