Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Walne Zebrania
    « powrót
Strażacy z Radzymina podsumowali jubileuszowy rok 110-lecia istnienia jednostki
// rl
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Radzymin za 2012 rok
Strażacy z Miasta Cudu nad Wisłą mają za sobą kolejny rok pracy na rzecz społeczeństwa.
W 2012 roku uczestniczyli w 201 akcjach ratowniczo-gaœśniczych. Pod względem iloœści wyjazdów jednostka OSP Radzymin tradycyjnie uplasowała się na pierwszym miejscu w powiecie wołomińskim.
Absolutorium i zmiana w Zarządzie
Podsumowania działań w roku 2012, w którym to jednostka œświętowała 110-lecie swego istnienia dokonano w sobotę, 19 stycznia podczas dorocznego walnego zebrania sprawozdawczego.
Otwarcia zebrania dokonał prezes Zarzśdu jednostki dh Edward Szymankiewicz, kierując słowo powitalne pod adresem strażaków i gośœci, wœśród których znaleŸli się m.in.: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Bogdan Jarczewski, burmistrz Radzymina dh Zbigniew Piotrowski, przewodniczścy Rady Miejskiej Marek Brodziak wraz z wiceprzewodniczącą Teresą Jóœśk, druhowie radni Elżbieta Darka, Paweł Dąbrowski i Mirosław Fabisiak, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP dh Artur Kacperczak, oraz inspektor ds. przeciwpożarowych UMiG Radzymin dh Franciszek Jankowski.
Po odczytaniu i przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz wyłoniono przewodniczącego zebrania, którym tradycyjnie został dh Tomasz Żmijewski - prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Radzyminie. Następnie odczytano protokół z ubiegłorocznego zebrania, po którym dh prezes Edward Szymankiewicz przedstawił obszerne sprawozdanie z działalnoœści Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie za 2011 rok.
W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Radzymin zrzeszała 65 członków,
w tym 59 zwyczajnych z dwiema kobietami, dwóch honorowych i czterech członków wspierających. Zarząd OSP Radzymin pracował w następującym składzie: Szymankiewicz Edward – prezes, Łapiński Grzegorz - wiceprezes-naczelnik, Rostkowski Krzysztof – zastępca naczelnika, Rostkowska Urszula - skarbnik, Walczak Wojciech –- sekretarz, Całka Tomasz - gospodarz, Aiston Kevin - członek Zarządu.
Przystępując do szczegółowego omawiania podejmowanych działań, prezes Szymankiewicz przypomniał zebranym, iż ubiegły rok w porównaniu z poprzednim szczęœliwie nie obfitował w różnorakie dramatyczne zdarzenia, nie odnotowano uciążliwych opadów atmosferycznych, œśniegu lub deszczu. - W lutym interweniowaliœmy przy kilku lokalnych podtopieniach, najwięcej zdarzeń związanych z wypompowaniem wody odbywało się po gwałtowniejszych opadach w Słupnie na ulicy Spacerowej. Ogółem nasza jednostka uczestniczyła w 201 zdarzeniach, pożary , miejscowe zagrożenia , alarmy fałszywe , 28 razy interweniowaliœmy poza terenem gminy. Pomagaliœśmy Urzędowi Miasta w różnego rodzaju pracach na rzecz miasta, głównie były to: zbieranie zabitej zwierzyny na drogach gminnych, prace na wysokośœciach, czyli wycinka drzew, czyszczenie rynien w szkołach, wkładanie do gniazd bocianów, które wypadły oraz pompowania wody na zalanych posesjach, w sumie dwadzieœścia jeden interwencji, co dało 253 godziny. Braliœśmy czterokrotnie udział w ćwiczeniach na obiektach, organizowanych przez KP PSP Wołomin, a także w ćwiczeniach ewakuacyjnych magistratu organizowanych przez OC Gminy Radzymin. 26 strażaków uczestniczyło w działaniach ratowniczych, co na 34 posiadających aktualne badania lekarskie, stanowi 76,5%. Najwięcej godzin przepracowali druhowie: Tomasz Całka 265h, Andrzej Paœś 154h, Michał Adamski 145h, Edmund Szymankiewicz 119h, Łukasz Kuciński 116h, Dejan Misic 109h, Marcin Dobrowolski 79h, Edward Szymankiewicz 70h, Krzysztof Górczak 68h, Przemysław Skura 56h, oraz Marcin Załoga 54h.

Poza działaniami ratowniczo-gaœśniczymi jednostka realizowała również zadania kulturalno-oœświatowe, społeczne i prewencyjne.
W marcu strażacy zabezpieczali widowisko plenerowe „Przysięga Koœściuszki” na historycznym placu tegoż bohatera narodowego w Radzyminie. Uczestniczyli
w pokazach sprzętu w przedszkolach na ul. Weteranów i Szkolnej, oraz w pogadance o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego w ROKiS wspólnie z Komisariatem Policji w Radzyminie.
Byliœśmy kilkakrotnie wizytowani przez dzieci z radzymińskich przedszkoli. Przed œświętami Bożego Narodzenia tradycyjnie dzieci ze szkół i przedszkoli oraz harcerze pomagały w przystrojeniu choinki na przed strażnicą. Prowadziliśœmy 7 edycję kalendarza strażackiego. Ponadto wsparliśœmy organizację pikniku u Manfreda „Przyjaciele dla przyjaciół”, a dochód
z imprezy, która odbyła się w Niegowie, został przekazany na odbudowę spalonej miejscowej stajni „TAXUS”. Z okazji naszej rocznicy zorganizowaliœśmy konkurs plastyczny pod hasłem "„Od 110 lat radzymińska straż ratuje, uczy, bawi wychowuje”", konkurs dla dzieci z przedszkoli „0” oraz szkół podstawowych I-VI, prace można było obejrzeć na wystawie podczas uroczystoœści jubileuszu w dn. 6 maja. Także pod tym samym tytułem kolejny konkurs wiedzy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyminie, w klasach IV-VI. Uczestniczyliœśmy w obchodach Dnia Dziecka w Załubicach oraz w Radzyminie, œŚwięcie pieczonego ziemniaka w szkole w Ciemnem. Również w czerwcu zorganizowaliœśmy Dzień Otwarty, na którym pojawiło się mnóstwo rodziców z dziećmi, zainteresowanie było ogromne i znacznie przerosło nasze oczekiwania. W czasopismach „"Strażak Mazowiecki"”, „"Strażak"” oraz naszym tygodniku regionalnym „"Kurier W"” ukazywały się artykuły na temat jednostki.
Wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie powstał projekt reaktywowania MDP. Poczyniono już pierwsze kroki, a mianowicie podczas realizacji konkursu w tejże szkole wprowadzono sprawnośœć na zdobycie Szkolnej Odznaki Sportowej, już w pierwszym roku jej obowiązywania ponad dwustu uczniów skrzętnie zbierało punkty, aby stać się jej posiadaczami.
Druhowie z Radzymina uczestniczyli w IV Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich w Tłuszczu kończąc je z pierwszym miejscem w konkurencji Wiernośœć Epoce i 6 w konkurencji bojowej. Ponadto brali udział w Regionalnych Zawodach Drużyn OSP w Paintball w Matyldowie k/Płocka, gdzie zajęliœmy 8 lokatę na 20 startujących drużyn (pierwsze miejsce zdobyła OSP Zielonka).
Ważnym aspektem działalnośœci OSP Radzymin był udział w uroczystoœściach o charakterze patriotycznym i religijnym. W minionym roku jednostka tradycyjnie uczestniczyła w drodze krzyżowej ulicami miasta, adoracji Grobu Pańskiego i Mszy Rezurekcyjnej podczas œŚwiąt Wielkanocnych, procesji Bożego Ciała wraz z przygotowaniem i przystrojeniem jednego z czterech ołtarzy. Strażacy wzięli udział w spotkaniu wielkanocnym u Jego Ekscelencji Biskupa w Katedrze Praskiej. 13 maja - udział pocztu sztandarowego w okolicznośœciowym nabożeństwie w intencji śœ.p. gen. Kazimierza Gilarskiego w koœściele p.w. śœw. Stanisława w Nowych Załubicach. We wrześœniu wzięliśœmy udział w pikniku jeźŸdzieckim organizowanym przez proboszcza parafii na osiedlu Victoria na Słowackiego. Druhowie zaprezentowali jak gaszono pożary 100 lat temu i jak to się robi dzisiaj).
W roku ubiegłym obchodziliœśmy jubileusz 110. rocznicy zawiązania naszej jednostki. Wspólnie z Komendą Powiatową PSP, która œświętowała 20-lecia powstania i Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie współorganizowaliœśmy Powiatowy Dzień Strażaka w dniu 6 maja. Na uroczystoœść przybyli mi.n: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśœniakieiwcz, Prezes ZOW ZOSP RP województwa mazowieckiego dh Antoni Tarczyński, Starosta Wołomiński, kapelani krajowy i mazowiecki strażaków oraz przedstawiciele prawie wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu. Podczas uroczystośœci poœświęcone zostały lekkie samochody operacyjno-gaœśnicze dla naszej jednostki oraz JRG Wołomin, a także naszą łódŸź ratowniczą i przyczepa powodziowa dla PSP. Uczestniczyliœśmy w kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą wraz z obsługą parkingu. Obok oficjalnych uroczystoœści włączyliœśmy się w organizację gry miejskiej „"Czerwone Hordy". Dla zawodników biorących udział w evencie przygotowaliœmy jedną z konkurencji. Zadaniem uczestników było ugaszenie "płonącej" kamienicy przy użyciu znajdującego się na wyposażeniu jednostki sprzętu z epoki - zabytkowej konnej sikawki. Wielką atrakcją okazały się również dwie osobliwe postacie przechadzające się tego dnia po mieœście - Polak i Bolszewik, w które wcielili się dwaj nasi druhowie. Udział w uroczystośœci z okazji 10-lecia i otwarcia nowej siedziby Mennicy - Metale Szlachetne S.A. w Radzyminie, gdzie wręczyliśœmy w imieniu jednostki pamiątkowy puchar. Rocznicy Odzyskania Niepodległśoœci w Kolegiacie, a po uroczystym apelu zapaliliœśmy znicz na grobie braci Dudzińskich, strażaków i żołnierzy POW, którzy z innymi rozbrajali Niemców i wyzwolili nasze miasto w listopadzie 1918 r. W naszej œświetlicy goœściliœmy na posiedzeniu Zarząd miejsko-gminny połączony ze spotkaniem opłatkowym. Sztandar naszej jednostki uœświetnił obchody rocznicowe sąsiednich jednostek: 85 lat OSP Kobyłka, 65 lat OSP Kuligów, 100 lat OSP Roszczep oraz nadaniu sztandaru dla najmłodszej jednostki w powiecie wołomińskim –OSP Nadma.
Obok wspomnianych działań w minionym roku strażacy z Radzymina prowadzili również prace modernizacyjne i remontowe w strażnicy. Do najważniejszych inwestycji należał montaż instalacji telewizji przemysłowej (2 kamery na zewnątrz strażnicy nad wrotami garażowymi, 3 wewnętrzne – w wejœściu na salę, w garażu na wejœście i szatni, instalacja oraz skrzynka z serwerem nagrywającym), należy przy tym zaznaczyć, iż koszt opiewał na kwotę 5.600 zł, z czego 5 tys. uiśœcił sponsor. Wykonano również oœświetlenie zmierzchowe w garażu przy drzwiach wejœściowych.
W ubiegłym roku jednostka nasza pozyskała następujący sprzęt pożarniczy: przyczepę gaœśniczą, którą zaadaptowaliśœmy do przewozu pompy szlamowej, agregatu prądotwórczego i węży pożarniczych, służyć będzie jako przyczepa powodziowa, agregat prądotwórczy inwerterowy, pompę szlamową ze œśrodków ksrg, z dotacjiąWFOŒiGW kombinezony do pracy w wodzie, motopompę pływającą, prądownice wodne oraz węże tłoczne, z dotacji od Miasta Marki zakupiliśœmy maszt ośœwietleniowy akumulatorowy oraz latarki indywidualne, przeprowadzono remont autopompy i układu wodno-pianowego w samochodzie GBA 2/16 Star 266 współfinansowany ze śœrodków gminnych. Na bieżąco prowadzone były naprawy samochodów oraz sprzętu silnikowego, zarówno przez kierowców konserwatorów jak również przez serwisy.
Na uwagę zasługuje fakt, iż w omawianym okresie sprawozdawczym jednostka OSP Radzymin skupiła się nie tylko na wielozakresowych działaniach, ale też inwestowała w dalsze podnoszenie kwalifikacji swoich strażaków.
- Według standardów opracowanych przez Komendę Główną PSP poziom naszego wyszkolenia jest zadawalający, posiadamy jedynie braki 50% wyszkolenia w kierowaniu ruchem. Jednak zgodnie z podpisanym porozumieniem o wstąpieniu do ksrg musimy posiadać minimum 20 ludzi mogących brać udział w działaniach ratowniczych, a my posiadamy ich 21.
Na zakończenie obszernego sprawozdania, druh prezes Edward Szymankiewicz wspomniał zgromadzonym o wynikach ubiegłorocznej kontroli gotowoœści ludzi i sprzętu przeprowadzonej przez Komendę Powiatową PSP w Wołominie. Jednostka OSP Radzymin otrzymała ogólną ocenę 4,0 w pięciopunktowej skali.
W dalszej częœci zebrania druhowie zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła skarbnik druhna Urszula Rostkowska.
(Warto w tym miejscu przypomnieć, że finansowanie OSP Radzymin opiera się na budżecie własnym jednostki oraz budżecie gminy Radzymin, która finansuje utrzymanie dwóch konserwatorów, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach organizowanych przez PSP, ubezpieczenia ludzi, samochodów, strażnicy, zakup paliw, smarów, olejów do sprzętów i samochodów, naprawy, legalizacje i konserwację samochodów i sprzętów, oraz cz궜ciową opłatę za media. Dochody własne jednostki pochodzą głównie z wynajmu czꜶci pomieszczeń i sali konferencyjnej oraz gruntu. Wszystkie dochody finansowe przeznaczane są na działalnoœść statutową jednostki. Radzymińska Straż Pożarna nie prowadzi działalnoœści statutowej odpłatnej).

Następnie odczytane zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wraz z wnioskiem o udzielenie Zarządowi OSP Radzymin absolutorium za okres sprawozdawczy. Po przedstawieniu przez prezesa Szymankiewicza planu działalnoœści i planu finansowego na rok bieżący, przystąpiono do realizacji (najbardziej burzliwego zazwyczaj) punktu obrad, czyli do dyskusji.
Okazało się, iż najwięcej uwag wzbudził problem z wyegzekwowaniem zaległoœści finansowych od najemców lokali w strażnicy. Zarząd poinformował jednak, iż podjęte zostały stosowne czynnoœści prawne w tej kwestii.
W chwilę póŸźniej walne zebranie przystąpiło do głosowania, udzielając Zarządowi jednomyœślnego absolutorium. W kolejnych głosowaniach przyjęto również zmiany w składzie Zarządu (w miejsce dh Kevina Aistona powołany został dh Michał Adamski), oraz w Komisji Rewizyjnej (dh Paweł KaŸźmierczak zastąpił dh Daniela Bisialskiego).
Gratulując Zarządowi absolutorium, zgromadzeni goœście nie szczędzili podziękowań wszystkim radzymińskim strażakom. Najwięcej ciepłych słów druhowie usłyszeli od przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Brodziaka, oraz od Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Bogdana Jarczewskiego. Z kolei, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Franciszek Jankowski zaapelował do obecnych na zebraniu rajców o utrzymanie w tegorocznym budżecie œśrodków zaplanowanych dla OSP przynajmniej na ubiegłorocznym poziomie.
Tradycyjnie zebranie zakończyło się strażackim poczęstunkiem, podczas którego wspominano wydarzenia minionego roku i omówiono plany na 2013.
(Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek)

/opr. Rafał S. Lewandowski/

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 3.235.184.215 (2021-06-21 14:13)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...